Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie jest podstawową jednostką organizacyjną Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną. Organizuje kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach studiów: „bezpieczeństwo narodowe”, „zarządzanie”, „administracja” i „socjologia” i drugiego stopnia na kierunku studiów „bezpieczeństwo narodowe”. Wydział organizuje również różnego rodzaju kursy, szkolenia i inne formy działalności naukowo-dydaktycznej i prowadzi usługową działalność komercyjną.

Wydział utworzony został w oparciu o Zarządzenie Nr R.021.28.17 Rektora AP z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Uczelni. Jego utworzenie jest konsekwencją przyjętej w Uczelni Strategii Rozwoju Akademii Pomorskiej w Słupsku na lata 2013-2022. Wydział powstał w wyniku reorganizacji Wydziału Filologiczno-Historycznego, ze struktury którego wydzielono Instytut Bezpieczeństwa Narodowego oraz reorganizacji Wydziału Nauk Społecznych, ze struktury którego wydzielono Katedrę Administracji i Socjologii.

W skład Wydziału wchodzą obecnie:

  1. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego (a w tym: Zakład Obrony Narodowej, Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Zakład Teorii Bezpieczeństwa oraz Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego);
  2. Katedra Administracji i Socjologii (a, w tym: Zakład Administracji, Zakład Socjologii, Pracownia Badań Problemów Społecznych);
  3. Katedra Cybernetyki i Inżynierii Bezpieczeństwa (a, w tym: Zakład Cybernetyki Społecznej, Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa oraz Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Cyberprzestrzeni);
  4. Katedra Zarządzania (a, w tym Zakład Ekonomii i Logistyki oraz Zakład Zarządzania i Marketingu).
  5. Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług,
  6. Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej.

Zgodnie z Decyzją nr 93/KAT/ZOB/W-n 2. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział posiada kategorię naukową „B”. Wydział prowadzi badania naukowe w obszarze i dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach naukowych: socjologia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o administracji i nauki o zarządzaniu, a także badania interdyscyplinarne w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Wydział dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną opartą o technologie IT, a w tym:

  • Edukacyjnym Centrum Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzi sala operacyjna pracy zespołów zarządzania kryzysowego, sala służby dyżurnej i zespołu analityków oraz sala komunikacji społecznej;
  • pracownią systemów wspomagania zrządzania kryzysowego,
  • pracownią bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • pracownią bezpieczeństwa żeglugi morskiej i portów.

DZIEKAN
dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP 

PRODZIEKAN ds. kształcenia i studentów
dr Tomasz Pączek

PRODZIEKAN ds. nauki i współpracy z gospodarką
dr Lech Chojnowski

Kierownik dziekanatu
mgr Joanna Głogowska

Dziekanat
ul. Kozietulskiego 6-7 pok. 59
tel. (059) 848 38 80
e-mail: dziekanat.wnozib@apsl.edu.pl

Godziny pracy i przyjęć studentów w Dziekanacie:
wtorek: 9.00 - 13.00; 
czwartek: 9.00 - 13.00;
piątek:  9.00 - 13.00

 


Data wytworzenia: 2018-02-14 09:30 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2018-02-14 09:30 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-05 Osoba modyfikująca: Krzysztof Myszkowski