Akademia Pomorska w Słupsku

Dyrektor ds. Organizacyjnych

Dyrektor ds. Organizacyjnych

mgr Marzena Łukasik

1. Kompetencje:

 • nadzorowanie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Rektora,
 • opracowywanie strategii oraz innych dokumentów dotyczących planów rozwojowych Uczelni,
 • kontrola sprawozdawczości Uczelni, formalne aspekty polityki kadrowej Uczelni,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych z wyłączeniem wsparcia na naukę i dydaktykę oraz infrastrukturę,
 • kontrolowanie środków finansowych pozostających w zakresie bezpośrednio podległych jednostek,
 • nadzór na procedurami w zakresie zamówień publicznych,
 • nadzorowanie działań w zakresie kontroli zarządczej,
 • nadzór nad działaniami promocyjno-marketingowymi,
 • reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w sprawach należących do jego kompetencji,
 • współpraca z Radą Uczelni.

2. Dyrektor ds. organizacyjnych działa w granicach własnych kompetencji oraz kompetencji udzielonych przez Rektora. Organizuje, koordynuje i kontroluje pracę administracji Uczelni, a w szczególności sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi bezpośrednio mu przyporządkowanymi.

3. Dyrektor ds. organizacyjnych jest bezpośrednim przełożonym podległych mu pracowników administracji; działa przy pomocy kierowników bezpośrednio przyporządkowanych jednostek organizacyjnych administracji.

4. Dyrektorowi ds. organizacyjnych  podlegają:

 • Biuro Rektora
 • Rzecznik prasowy
 • Samodzielne stanowisko ds. POLON-u
 • Sekcja ds. Promocji
 • Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych
 • Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych, w tym:
 1. Sekcja ds. Zamówień Publicznych
 2. Audytor wewnętrzny
 3. Radca prawny
 4. Pion Ochrony

Data wytworzenia: 2019-11-06 12:54 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 08:46 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-27 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa