Akademia Pomorska w Słupsku

Informacja o ogłoszeniu konkursu

Informacja o ogłoszeniu konkursu

Konkursu na wybór partnerów do projektu  „Rozwój systemu kształcenia o profilu  praktycznym

w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

 

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza otwarty konkurs na wybór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu pt. Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Akademią Pomorska w Słupsku (Liderem projektu) oraz partnerami spoza sektora finansów publicznych, wybranymi  w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.01.2016 r. do godz. 15.00 do siedziby Akademii Pomorskiej w Słupsku do Kancelarii Ogólnej pokój nr. 35, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, lub osobiście na  adres: Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,  z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera dla Projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” [RPO WP 2014-2020  Oś priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym’’].

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że zostaje wydłużony termin składania ofert na wyłonienie parterów do  projektu  ,,Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”.

Tym samym zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu składania ofert podane w ogłoszeniu  o konkursie oraz w regulaminie konkursu § 7 pkt. 4 i 6 z dnia 13.01.2016 r. na dzień 25.01.2016 r. Godzina do której należy składać  oferty pozostaje bez zmian. '

Decyduje data wpływu oferty do Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Regulamin Konkursu oraz załączniki do pobrania poniżej:

 

PYTANIA DO KONKURSU - ODPOWIEDZI AP

Pytanie:

W związku z ogłoszeniem konkursu przez Akademię Pomorską w Słupsku  na wybór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu pt. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym uprzejmie proszę o podanie liczby osób które są planowani do  przeszkolenia w ramach staży.

SIPH na Region Słupski

Odpowiedź AP::

W odpowiedzi na ww. zapytanie informujemy, że planowana liczba osób - kadry akademickiej uczelni SOA do przeszkolenia w formie staży to ok. 45 osób. 


Data wytworzenia: 2015-12-22 13:39 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2015-12-22 13:39 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-06 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa