Akademia Pomorska w Słupsku

Informacja o ogłoszeniu o konkursie w ramach POWER

Informacja o ogłoszeniu o konkursie w ramach POWER

 

Konkursu na wybór partnerów do projektu

„Znajdź pracę ! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku
= oferta dla Ciebie”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

 

 

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza otwarty konkurs na wybór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu pt. „Znajdź pracę ! Kierunek pielęgniarski
na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie
” planowanego do dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 [PO WER], Oś Priorytetowa V  Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Akademią Pomorska w Słupsku (Liderem projektu) oraz partnerami wybranymi  w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.01.2016 r. do godz. 8.00 do siedziby Akademii Pomorskiej w Słupsku do Kancelarii Ogólnej pokój nr. 35, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, lub osobiście na  adres: Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,  z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera dla Projektu pn. „Znajdź pracę ! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie” [PO WER  2014-2020, Oś Priorytetowa V  Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych]”.

Decyduje data wpływu oferty do Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Regulamin Konkursu oraz załączniki do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Karta oceny Komisji Konkursowej.

Załącznik nr 3 Wzór umowy partnerskiej .

Załącznik nr 4 Ogólne Założenia Projektu.

Załącznik nr 5 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER WP na lata 2014-2020
                              z dnia 22 października 2015 r. .

Załącznik nr 6 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
                        Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
                        Spójności na lata 2014 - 2020

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że zostaje wydłużony termin składania ofert na wyłonienie parterów do  projektu  „Znajdź pracę ! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku= oferta dla Ciebie”.

Tym samym zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu składania ofert podane w ogłoszeniu  o konkursie z dnia 31.12.2015 r oraz w regulaminie konkursu § 7 pkt. 4 i 6. Termin składania ofert został przesunięty z dnia 22.01.2016 r. do godz. 8.00 na dzień 25.01.2016 r. do godz. 14.00 .

Decyduje data wpływu oferty do Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 


Data wytworzenia: 2015-12-31 14:55 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2015-12-31 14:55 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-29 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa