Akademia Pomorska w Słupsku

Dyrektor ds. Infrastruktury

Dyrektor ds. Infrastruktury

mgr inż. Sławomir Ziemianowicz

1. Kompetencje:

  • kieruje  gospodarką Uczelni; podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni oraz w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Rektora. W  zakres zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uczelni: w szczególności czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia Uczelni i utrzymaniem ich w należytym stanie oraz z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności.
  • podejmuje działania i decyzje zapewniające zachowanie i właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie i rozwój;
  • organizowanie i koordynowanie działalności finansowej, technicznej i gospodarczej,
  • określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uczelni,
  • współdziałanie z Rektorem w pracach związanych z opracowaniem budżetu Uczelni,
  •  podejmowanie decyzji dotyczących bieżącego administrowania i w tym zakresie zawieranie umów z wyłączeniem umów dotyczących działalności badawczej, naukowo-dydaktycznej oraz dotyczących spraw studenckich, zarządzanie majątkiem Uczelni, a w przypadku majątku przydzielonego wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym – zarządzanie nim za pośrednictwem kierowników tych jednostek,
  • reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w sprawach należących do jego kompetencji.

 

2. Dyrektor ds. infrastruktury działa w granicach własnych kompetencji oraz kompetencji udzielonych przez Rektora. Sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi bezpośrednio mu przyporządkowanymi. Jest bezpośrednim przełożonym podległych mu pracowników administracji i obsługi. Działa przy pomocy zastępcy, tj. Kwestora pełniącego jednocześnie funkcję głównego księgowego, oraz kierowników bezpośrednio przyporządkowanych jednostek organizacyjnych administracji.

3. Dyrektorowi ds. infrastruktury podlegają:

  1. Sekcja Płac
  2. Sekcja Finansowo-Księgowa

4. Regulaminy wewnętrzne jednostek podległych: 


Data wytworzenia: 2016-10-14 09:15 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 08:47 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-18 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa