Akademia Pomorska w Słupsku

Konkursu na wybór partnera do projektu „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA– idziemy z Akademią Pomorską do zdrowia!”

Konkursu na wybór partnera do projektu „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA– idziemy z Akademią Pomorską do zdrowia!”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza otwarty konkurs na wybór organizacji pozarządowej jako partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA– idziemy z Akademią Pomorską do zdrowia!”, aplikowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje        w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Akademią Pomorska w Słupsku (Liderem projektu) oraz Partnerem (organizacja pozarządowa), wybranym  w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.09.2016 r. do godz. 14.00 w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku w Kancelarii Ogólnej pokój nr. 35, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich lub osobiście na  adres: Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,  z dopiskiem „Nabór na Partnera do projektu aplikowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0

 

Decyduje data wpływu oferty do Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o konkursie oraz załączniki do pobrania poniżej:

 


Data wytworzenia: 2016-08-19 13:37 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-08-19 13:37 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-12 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa