Akademia Pomorska w Słupsku

"Konkurs na wybór partnera do projektu w zakresie realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie Centrów Symulacji Medycznej".

"Konkurs na wybór partnera do projektu w zakresie realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie Centrów Symulacji Medycznej".

INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU

 

 

Konkursu na wybór partnera do projektu

w zakresie realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie Centrów Symulacji Medycznej.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

Akademia Pomorska w Słupsku w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.(Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego, w zakresie realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER] na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych [konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17].

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Akademią Pomorska w Słupsku (Liderem projektu) oraz partnerem wybranym  w trybie konkursu,
którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

 

 

Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 02.06.2017 r. do godz. 8:00do siedziby Akademii Pomorskiej w Słupsku do Kancelarii Ogólnej pokój nr. 35, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, lub osobiście naadres: Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, w dni robocze
od 7.30 do 15.30z dopiskiem

„ [PO WER 2014-2020]  Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych] w zakresie realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie Centrów Symulacji Medycznej ”

 

Decyduje data wpływu oferty do Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Regulamin Konkursu oraz załączniki do pobrania poniżej:
 

Załączniki do pobrania:

 

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Karta oceny Komisji Konkursowej.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Wzór umowy partnerskiej .

 


Data wytworzenia: 2017-05-12 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2017-05-12 13:16 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-08 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa