Akademia Pomorska w Słupsku

Konkursu na wybór partnerów do projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

Konkursu na wybór partnerów do projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

 

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020                (Dz.U. 2014 poz. 1146) Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza otwarty konkurs na wybór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu pt. Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskich Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Akademią Pomorska w Słupsku (Liderem projektu) oraz partnerami spoza sektora finansów publicznych, wybranymi  w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku, w  Kancelarii Ogólnej pokój nr. 35, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, lub osobiście na  adres: Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,  z dopiskiem „Nabór na Partnera do Projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” [RPO WP 2014-2020  Oś priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym’’].

Decyduje data wpływu oferty do Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Regulamin Konkursu oraz załączniki do pobrania poniżej:

 


Data wytworzenia: 2016-05-16 13:56 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-05-16 13:56 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2016-06-10 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa