Akademia Pomorska w Słupsku

Ogłoszenie konkursu na wybór partnera do projektu: "Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską"

Ogłoszenie konkursu na wybór partnera do projektu: "Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską"

INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU

II Konkurs na wybór partnera do projektu „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA
z Akademią Pomorską!”

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

 

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) Akademia Pomorska w Słupsku (jako Lider) ogłasza otwarty konkurs na wybór organizacji pozarządowej na partnera w celu wspólnej realizacji projektu „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Akademią Pomorska w Słupsku (Liderem projektu) oraz Partnerem (organizacja pozarządowa), wybranym  w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.12.2017 r. do godz. 14.00 w siedzibie Akademii Pomorskiej w Słupsku w Kancelarii Ogólnej pokój nr. 35, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich lub osobiście na  adres: Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk,  z dopiskiem „Nabór na Partnera do projektu „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0

 

Decyduje data wpływu oferty do Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o konkursie oraz załączniki do pobrania poniżej: 


Data wytworzenia: 2017-11-17 11:18 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2017-11-17 11:18 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-11 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa