Akademia Pomorska w Słupsku

Prorektor ds. Nauki

Prorektor ds. Nauki

dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

Kompetencje:

 1. Prowadzenie i zwierzchnictwo nad:
  •  realizacją i koordynacją przyjętych kierunków działalności naukowo-badawczej i artystycznej Uczelni;
  • rozwojem kadry naukowej (przewody doktorskie i habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, urlopy naukowe, stypendia, staże);
  • nadzorem nad przygotowaniem wniosków o finansowanie badań statutowych oraz inwestycji aparaturowych;
  • nadzorem nad przygotowaniem wniosków o finansowanie badań naukowych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych źródeł;
  • sprawowaniem merytorycznego nadzoru nad realizacją i sprawozdawczością z realizacji prac naukowo-badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych instytucji finansujących działalność naukową;
  • nadzorem nad inwestycjami w zakresie aparatury naukowej;
  •  promocją osiągnięć badawczo-rozwojowych Uczelni;
  • nadzorem nad prawidłową realizacją ocen okresowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych i badawczych;
  • inicjowaniem tworzenia nowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność badawczą, innowacyjną i wdrożeniową;
  •  współpracą międzynarodową w zakresie programów naukowo-badawczych oraz w zakresie programów europejskich; sprawowaniem nadzoru nad pracą Wydawnictwa Naukowego AP w Słupsku;
  • sprawowaniem nadzoru nad pracą Biblioteki Uczelnianej;
  • współpracą z otoczeniem w zakresie komercjalizacji badań naukowych i realizacji zadań o charakterze ekspercko-szkoleniowym.

2. Prorektorowi ds. Nauki podlegają:                   

 1. Sekcja ds. Wymiany Akademickiej
 2. Akademickie Centrum Komercjalizacji Badań
  • Biblioteka Uczelniana
  • Wydawnictwo Naukowe

 


Data wytworzenia: 2016-10-14 09:08 Autor: Lena Cylupa Data publikacji: 2016-10-14 09:08 Osoba udostępniająca na stronie: Krzysztof Myszkowski Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-07 Osoba modyfikująca: Krzysztof Myszkowski