Akademia Pomorska w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.82.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 21.08.19 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania

Zarządzenie nr R.021.82.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 21.08.19 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania

prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) pn.: Usługa opracowania i modyfikacji programów kształcenia oraz przygotowania materiałów dydaktycznych na potrzeby Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany Program Uczelni – jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z016/18.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-08-21 Autor: prof. D. Gierczyńska Data publikacji: 2019-08-21 08:56 Osoba udostępniająca na stronie: Lena Cylupa Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-21 Osoba modyfikująca: Lena Cylupa