Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R/0210/40/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora nr R/0210/39/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja I piętra budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. Bohaterów Wester" stworzono dnia: 2011-03-18 11:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/38/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Katedry Nauk o Zdrowiu " stworzono dnia: 2011-03-18 11:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/37/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową Akademii Pomorskiej. " stworzono dnia: 2011-03-18 11:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/36/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zasad i warunków przyznawania nagród za aktywność naukową dla pracowników naukowo-dydaktycznych AP w Słupsku." stworzono dnia: 2011-03-17 15:14 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/35/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bauera 14." stworzono dnia: 2011-03-17 15:12 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/34/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku wprowadzające Instrukcję udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro realizowanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku." stworzono dnia: 2011-03-17 15:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/33/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Zakładowej Komisji BHP." stworzono dnia: 2011-03-17 15:06 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/32/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie rozliczania wyjazdów służbowych." stworzono dnia: 2011-03-17 15:04 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/31/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania urlopów naukowych dla nauczycieli akademickich przygotowujących rozprawę habilitacyjną lub doktorską." stworzono dnia: 2011-03-17 15:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/30/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych." stworzono dnia: 2011-03-17 15:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/29/09 z dnia z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie odpłatności za szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę w uczelni." stworzono dnia: 2011-03-17 15:00 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/28/09 z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku " stworzono dnia: 2011-03-17 14:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/27a/09 z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2009/2010." stworzono dnia: 2011-03-17 14:54 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/27/09 z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie godzin rektorskich." stworzono dnia: 2011-03-17 14:48 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP R/0210/26/09 z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich." stworzono dnia: 2011-03-17 14:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/25/09 z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji wypisywania dyplomów ukończenia studiów wyższych”." stworzono dnia: 2011-03-17 14:46 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/24/09 z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat z tytułu różnic programowych oraz powtarzania przedmiotu i semestru." stworzono dnia: 2011-03-17 14:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/23/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010" stworzono dnia: 2011-03-17 14:43 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/22/09 z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych wnoszonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2009/2010." stworzono dnia: 2011-03-17 14:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/21/09 z dnia 18 maja 2009 roku wprowadzające Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku." stworzono dnia: 2011-03-17 14:40 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/20/09 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie godzin rektorskich. " stworzono dnia: 2011-03-17 14:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/19/09 z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie organizacji praktyk studenckich na kierunkach: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, wysokości wynagrodzenia dla opiekunów praktyk oraz opłat za praktyki wnoszonych przez studentów st" stworzono dnia: 2011-03-17 14:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/18/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie odpłatności studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku za korzystanie z miejsca w domu studenckim w roku akademickim 2009/2010. " stworzono dnia: 2011-03-17 14:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/17/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału środków funduszu pomocy materialnej na rok 2009 i kosztach prowadzenia domów studenta w roku 2009. " stworzono dnia: 2011-03-17 14:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/16/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego." zmieniono dnia: 2011-03-17 14:32 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarzadzenie Rektora AP nr R/0210/16/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego." stworzono dnia: 2011-03-17 14:31 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/15/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont segmentów mieszkalnych w DS. 4”. " stworzono dnia: 2011-03-17 14:25 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/14/09 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. " zmieniono dnia: 2011-03-17 14:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarzadzenie Rektora AP nr R/0210/14/09 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. " stworzono dnia: 2011-03-17 14:23 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak