Akademia Pomorska w Słupsku

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku - Profile

Historia zmian

 • Artykuł : "R/0004/15/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawek do uchwały nr R/0004/16/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012." zmieniono dnia: 2011-04-04 11:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/15/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawek do uchwały nr R/0004/16/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjeć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012." zmieniono dnia: 2011-04-04 11:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/15/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawek do uchwały nr R?0004/16/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjeć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012." stworzono dnia: 2011-04-04 11:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/14/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012." stworzono dnia: 2011-04-04 11:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/13/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Senatu." stworzono dnia: 2011-04-04 11:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0004/12/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pani mgr Danuty Rosa na stanowisku wykładowcy w Instytucie Pedagogiki." stworzono dnia: 2011-04-04 11:34 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "R/0210/14/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku"." stworzono dnia: 2011-03-29 13:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Strona : "zarządzenia 2011 r." zmieniono dnia: 2011-03-29 13:16 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Rejestr zarządzeń Rektora AP - 2009 r." zmieniono dnia: 2011-03-18 13:08 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Wykaz zarządzeń Rektora AP z roku 2009." stworzono dnia: 2011-03-18 13:07 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/73/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na stanowiska do obsługi projektu „Modernizacja infrastruktury naukowo - dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed¬-u w celu pop" stworzono dnia: 2011-03-18 13:05 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/72/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont istniejących jezdni, parkingów, chodników na terenie Akademii Pomors" stworzono dnia: 2011-03-18 13:03 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/71/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i deszczowej na terenie Akade" zmieniono dnia: 2011-03-18 13:02 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarzadzenie Rektora AP nr R/0210/71/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i deszczowej na terenie Akade" stworzono dnia: 2011-03-18 13:01 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/70/09 z dnia 9 grudnia 2009 r. wprowadzające ANEKS nr 1 do zarządzenie nr R/0210/40/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Pomorskiej w Słupsku. " stworzono dnia: 2011-03-18 12:59 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/69/09 z dnia 7 grudnia 2009 w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego do odbioru realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont istniejących jezdni, parkingów i chodników na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul." stworzono dnia: 2011-03-18 12:57 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/68/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji praktyk studenckich, wysokości wynagrodzenia dla opiekunów praktyk oraz opłat za praktyki wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych." stworzono dnia: 2011-03-18 12:52 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/67/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podziału niektórych kosztów związanych z eksploatacją obiektów między jednostki organizacyjne uczelni." stworzono dnia: 2011-03-18 12:51 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/66/09 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Uczelnianej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. " stworzono dnia: 2011-03-18 12:47 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/65/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich i innych osób zapraszanych do realizacji cyklu wykładów w Akademii Pomorskiej w Słupsku." stworzono dnia: 2011-03-18 12:45 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/64/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za usługi dydaktyczne na studiach niestacjonarnych." stworzono dnia: 2011-03-18 12:44 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/63/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zasad ustalania pensum dydaktycznego oraz wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych." stworzono dnia: 2011-03-18 12:42 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/62/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego." stworzono dnia: 2011-03-18 12:41 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/61/09 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i des" stworzono dnia: 2011-03-18 12:40 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/60/09 z dnia 20 października 2009 roku w sprawie dnia rektorskiego." stworzono dnia: 2011-03-18 12:39 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/59/09 z dnia 20 października 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia w ramach umowy o dzieło i zlecenia." stworzono dnia: 2011-03-18 12:37 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/58/09 z dnia 20 października 2009 roku w sprawie zasad i warunków przyznawania nagród za aktywność artystyczną dla pracowników naukowo-dydaktycznych kierunków artystycznych AP w Słupsku. " stworzono dnia: 2011-03-18 12:36 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/57/09 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bauera 14." stworzono dnia: 2011-03-18 12:35 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarzadzenie Rektora AP nr R/0210/56/09 z dnia 30 września 2009 r. wprowadzające ANEKS NR 1 do Zarządzenie nr R/0210/19/09 z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie organizacji praktyk studenckich na kierunkach: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, wysokości wyna" stworzono dnia: 2011-03-18 12:33 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak
 • Artykuł : "Zarządzenie Rektora AP nr R/0210/55/09 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Organizacyjnego Akademii Pomorskiej w Słupsku. " zmieniono dnia: 2011-03-18 12:29 przez: Katarzyna Mudryk-Praszczak